Monday, February 3, 2014

इतिहास, अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण 
paRqvaIvar maaNasaacaa pa`vaoSa haoNyaapaUvaI_ jyaa GaTnaa GaDlyaa tyaaMnaa {tk`xaMtaI Asao mhNataa yao[_la AaiNa maanavaacaa {dya JaalyaanaMtarcyaa GaTnaaMnaa [itahasa mhNataa yao[_la. maaNasaanao tyaacyaa AaQaIcyaa kxaLabaÕla mhNajao {tk`xaMtaIbaÕla Amaapa saMSaaoQana koxlao Aaho.tyaacaa inaYkxYa_ Asaa idsataao kxI pa`gataI, AQaaogataI yaa maanavaI saMkxlpanaa {tk` aMtaIlaa laagaU paDta naahIta. paNa kxaoNyaa ekxa ApaGaataanao paRqvaIvar jaIva (Life) inamaa_Na Jaalao AaiNa maga paRqvaIvarIla vaataavarNaaSaI jamavaUna GaoNao, tyaata jagaNao AaiNa pa`janana kxrNao hoca jaIvaaMcao Eaoya zrlao.
          paRqvaIcyaa gaaByaata paaNyaacaI vaaf haotaI ha camatkxar mhTlaa paaihjao kxarNa paRqvaIvar paaNaI nasatao tar jaIvaaMcaI inaima_taI JaalaIca nasataI. paaNyaacao sauriXata kxvaca saaoDUna jaimanaIvar svataM~apaNao jagaNyaacaI saXamataa pa`aNyaaMnaa gaaztaa AalaI kaoTËavaQaI vaYaa_Mcyaa kxalaavaQaInaMtar. paRqvaIBaaovataI AaoJaaona qar (laoyar) tayaar haoNao AaiNa vaataavarNaataIla pa`aNavaayaUcao pa`maaNa vaaZNao yaa gaaoYTI jaovha pa`tyaXaata Aalyaa, taovhaca jaimanaIvar jaIvaaMcaI {tk`xaMtaI JapaTËanao JaalaI. tyaacabaraobar pa`aNavaayaUiSavaaya jagaNaaro jao jaIva haotao, tao naYT Jaalao.
          {tk`xaMtaI saaMgatao kxI yaa GaTnaa haoNyaasa fxar kxalaavaQaI laagalaa. bauÔI kxmaivaNyaaAaQaI jaIvaaMnaI SaarIirkx  SaWtaI kxmaaivalaI AaiNa baraca kxaL raXasaI SarIro AsaNaa%yaa mahakxaya pa`aNyaaMnaI paRqvaIvar AXarSa: QauDgaUsa Gaatalaa. paNa kxaoNatyaahI pa`kxarcyaa Aitarokxata tyaacyaa ivanaaSaacaI baIjao dDlaolaI Asataata, ho {tk`xaMtaInao daKavaUna idlao Asao mhNataa yao[_la. kxarNa kxalaaMtaranao ho raXasaI pa`aNaI naYT Jaalao AaiNa ekxa icamaukxlyaa pa`aNyaanao jagaNyaata baajaI maarlaI. yaa pa`aNyaacyaa jagaNyaabaraobarca paRqvaIvar ek navao yauga Avatarlao Asao mhNaavaosao vaaTtao. SaWtaIcyaa vaca_svaacaa jamaanaa Aataa saMpalaa AaiNa saur} Jaalaa bauÔIcyaa vaca_svaacaa jamaanaa. tyaacaI pairNataI JaalaolaI idsatao maanava pa`aNyaata. {tk`xaMtaIcaa [itahasa haotaao taao yaamauLoca- SaWtaIpaoXaa bauÔI EaoYz hoca jaNaU maanavaacao Aistatva paRqvaIvar daKavaUna dotao Aaho. maga ho Karo Aaho kxa?
          SaWtaIcao raXasaI r}pa QaarNa koxlyaavarca itacao vaca_sva saMpauYTata Aalao, ho jar Karo Asaola tar bauÔInao raXasaI r}pa QaarNa koxlyaavar bauÔIjaIvaI pa`aNaIhI Asaoca naYT haoNaar ho AaoGaanao Aalao. evaZoca navho tar SaWtaIpaoXaa bauÔI EaoYz pa`aNaI fxar JapaTËanao ivanaaSaakxDo jaaNaar. ivanaaSaapa`ta jaaNyaacaI tyaaMcaI Xamataa maaozI AsaNaar, AsaohI vaaTU laagatao.
          maanavaI pa`vaoSaabaraobar {tk`xaMtaIcaa [itahasa Jaalaa, taaopaya_MtacaI {tk`xaMtaIcaI pairmaaNao pauYkxL AMSaI saMpauYTata AalaI, navaI pairmaaNao AvatarlaI. taI kxaoNataI, AaiNa [itahasaacaI vaaTcaala paahtaa, malaa tyaatalao naomakox kxaya Baavatao AaiNa kxaya naahI? hoca Aataa pahayacao Aaho.
          maanavaacyaa paRqvaIvarIla pa`vaoSaabaraobar {tkxaMtaIcaa [itahasa Jaalaa Kara, paNa hI pa`ik`xyaa hI pa`qamata: fxar maMd gataInao saur} haotaI. italaa gataI pa`apta JaalaI jaovha maaNasaanao TUlsa mhNajao htyaaro, Avajaaro tayaar kxrNyaacao kxsaba pa`apta kxr}na Gaotalao taovha. SaWtaIcao vaca_sva saMpaUna bauÔIcao vaca_sva saur} haoNyaacaI saur}vaata mhNajao ho kxsaba Aatmasaata kxrNao.
          maaNasaacaa [itahasa paaihlaa tar idsatao kxI tyaaMpaOkxI taIna-catauqaa_MSaapaoXaahI AiQak kxaL htyaaro banaivaNyaacao kxsaba vaRiÔMgata kxrNyaata, tasaoca saMGaSaWtaIcaa pairNaamakxarkx {payaaoga jagaNyaasaazI kxrNyaataca paDlaa Aaho. yaaca kxaLata maaNasaacaa pa`saar jagaataIla inarinarawËa BaagaaMmaQyao Jaalaa Asao maanaNyaata yaotao. kxahI Saas~a&aaMcyaa matao maanavaI {tk`xaMtaIcao koMxd` ho ekxca Asaavao AaiNa itaqaUna maanava jagaBar pasarlaa. kxahI mhNataata ASaI koMxd`o caar ikMxvaa paaca AsaavaIta AaiNa taoqaUna maanava javaLcyaa pa`doSaaMta sqalaaMtarIta Jaalaa Asaavaa. maaJaa kxla maanavaI {tk`xaMtaIcaI koMxd`o Anaok AsaavaIta yaakDo Jaukxtao. yaasaMbaMQaata KaUpa {tKanana, saMSaaoQana Jaalao Aaho, Aaif`xkoxta. tao kxrNaa%yaa Saas~a&aaMcyaa matao maanavaI {tkxaMtaI saraovarakxazI, nadIkxazI, bahuivaQa vanaspataIMnaI naTlaolyaa pa`doSaata, samaSaItaaoYNa tapamaanaata JaalaI. paNa Asaa AnaukUxla pa`doSa saaoDUna maaNasaalaa [tar pa`doSaata jaaNyaacaI garja kxaxinamaa_Na JaalaI AsaavaI! ho Saas~a&a mhNataata, kxI yaa AnaukUxla pa`doSaata laaokxsaMKyaa vaaZlaI, Anna pauronaasao Jaalao AaiNa maaNasaalaa dusa%yaa pa`doSaaMcaa SaaoQa GaoNao pa`apta Jaalao. yaa {laT malaa vaaTtao kxI iSakxar AaiNa kMxdmauLo jamavaUna gaujaraNa kxrNaa%yaa jyaa TaowËa  Asataata, tyaata laaokxsaMKyaa hI kxQaIca Dao[_jaD haota naahI. laaoksaMKyaa vaaZUna {palabQa Annaavar taaNa paDU nayao mhNaUna yaa TaowËa dXa Asataata. ervaI, raogara[_, AapasaataIla saMGaYa_ tasaoca maaMsa BaXakx pa`aNyaaMnaa taaoMD doNao yaaMmauLo laaokxsaMKyaa kxmaI haoNyaacaI SaWyataaca jaasta. kxmaI ikMxvaa vaanarsadRSya pa`aNyaapaasaUna maaNasaacaI {tpa$aI JaalaI, Asao samajalao tar Aaja ikMxvaa najaIkxcyaa BaUtakxaLata Asao pa`aNaI ijaqao ijaqao saapaDtaata, itaqao itaqao maanavaI {tpa$aI haoNao saMBavatao. AgadI AilakxDcyaa kxaLapaya_Mta pa`vaasa hI gaaoYT koxvaZI KaDtar haotaI, ho paaihlao kxI Aaidmaanava svaKauSaInao yaa maagaa_caa AvalaMba kxr}na fxar maaozI AMtaro AaolaaMDIla hI gaaoYT ASaWya kxaoTItalaI vaaTtao.
          AilakxDcyaa Saas~a&aaMnaI janaukxaMcaI (DNA) tapaasaNaI kxr}na yaa pa`Snaacaa inaNa_ya laavaNËacaa pa`yatna koxlaa Aaho paNa samaaQaanakxark Asao ekx {$ar tyaaMcyaahI hataIM laagalaolao naahI.gaolyaa dha hjaar vaYaa_Mta payaa_varNaata kxsao badla Jaalao ho Aataa kxLUna caukxlao Aaho. eKaaÒa kxiTbaMQaata fxar pa`itakUxla Asao payaa_varNa tayaar Jaalyaasa maanavaalaa sqalaaMtar kxrNao Baaga paDlao AsaNaar.
maa~a saumaaro paaca laaKa vaYaa_MpaUvaI_ Aaidmaanavaacyaa hataaMta AaNaKaI ekx “htyaar” Aalao kxI jyaacyaamauLo  maanavaacaa sava_~a pa`saar haoNyaasa madta JaalaI Asaola. ho “htyaar” mhNajao “Aaga”. Aaga laagaUna maaozËa pa`maaNaavar jaMgalao jaaLlyaacao pauravao Aaif`xko ta imaLtaata. yaa AagaI AaidmaanavaaMnaI jaMgalao hTivaNyaasaazI laavalyaa Asaavyaata, Asaa Saas~a&aaMcaa haora Aaho. jaMgalao hTvaUna maaokxwËa koxlaolyaa pa`doSaata Anna SaaoQaNao va imaLivaNao AaiNa tyaalaa maarNyaasa Tpalaolyaa vanya pa`aNyaaMpaasaUna bacaava kxrNao, Aaidmaanavaalaa kxdaicata\ saaopao gaolao Asaavao. JauDupao, gavatao yaaMcaI ivaivaQatahI yaamauLo vaaZlaI AaiNa tyaavar gaujaraNa kxrNaaro taRNaBaXakx pa`aNaI inamaa_Na Jaalao, tyaaMcaIhI ivaivaQataa vaaZlaI. yaaMtalaoca kaahI pa`aNaI pauZo “maaNasaaLlao” AaiNa tyaaMnaa maaNaUsa paLU laagalaa.
          pa`aNaI maaNasaaLivaNËacaI ikxmayaa maaNasaanao bahuQaa, tao BaTko jaIvana jagata Asataanaa, fxLo, kMxdmauLo AaiNa qaaoDI fxar iSakxar yaaMvar gaujaraNa kxrIta Asataanaaca saaQya koxlaI AsaavaI. yaapauZcaa Tppaa mhNajao vanaspataI maaNasaaLivaNao. tyaasaazI AaNaKaI KaUpa kxaL jaavaa laagalaa. vanaspataIMmaQyaohI fxLo doNaarI JaaDo pa`qama maaNasaaLlaI, mhNajao maaNaUsa tyaaMcaI laagavaD kxrNËasa iSakxlaa AaiNa tyaanaMtar, mhNajao gaolyaa fxWta dha baara hjaar vaYaa_Mta maaNasaaLlaI gavatao. SaotaI Aaho yaa maaNasaaLlaolyaa gavataaMvarca AaQaarIta. AaiNa ho GaDlao paRqvaIcyaa AayauYyaata AgadI AilakxDo! SaWtaIpaoXaa bauÔI EaoYz ho maaNasaanao paunha ekxda daKavaUna idlao AaiNa maaNasaacaa [itahasa mhNajao idvasaoMidvasa bauÔIcao EaoYztva isaÔ kxrNaa%yaa GaTnaaMcaI gadI_ Asao mhNaNyaasaarKaI pairisqataI inamaa_Na JaalaI.
          SaotaIlaa [itahasa Aaho koxvaL 10-12 hjaar vaYaa_Mcaa. tyaaAaQaI ikxtyaokx laaKa vaYao_ maaNaUsa BaTkox jaIvanaca jagata haotaa. yaa kxaLata jasao tyaacao htyaaro Avajaaro banaivaNyaacao kxsaba vaaZlao, tasao AagaISaI tyaacaI jaana pahcaana vaaZta gaolaI AsaNaar. kxccyaa maaMsaapaoXaa Baajalaolao maaMsa AiQakx r}cakxr Asatao, pacaNyaasa saaopao Asatao, ho AagaInaoca Aaidmaanavaalaa iSakxivalao AsaNaar. {ba doNao, maMdsaa pa`kxaSa doNao, ho AagaIcao dOnaMidna {payaaoga Aahota, ho tyaanao jaaNalao AsaNaar! ranaTI gavataaMcyaa ibayaaMpaasaUna r}cakxr gaaoYTI tayaar kxrNao, tyaa BaajaUna pacanayaaogya banaivaNao hI kxsabao AagaISaI jaanapahcaana vaaZlyaanaMtarca SaWya Aahota. Anna iSajaivaNyaacaI kxlaa iSakxlyaaiSavaaya SaotaI kxrNyaalaa Aqa_ naahI. taovha SaotaIvar AaQaarIta samaajavyavasqaa, isqar jaIvana yaa gaaoYTI AilakxDcyaa kxaLataIla Asalyaa tarI tyaapaUvaI_ Anaok AavaSyak ASaI kxsabao maaNasaanao Aatmasaata koxlaI AsaNaar.
SaotaIpaUvaI_cyaa pa`dIGa_ kxalaKaMData hI jaI “pa`gataI” maaNasaanao saaQyao koxlaI, itacao yaaogya maaojamaapa kxaoNaI [itahasakxaranao koxlaolao idsata naahI.
SaotaIbaraobarca maaNaUsa isqar jaIvana jagaU laagalaa AaiNa tyaamauLo tyaacaI &aanasaMpada vaaZNyaasa madta JaalaI. pa`yaaogaavar AaQaarIta Saas~ao AaiNa tak_xSaas~aavar AaQaarIta vaaD\.maya yaa isqar jaIvanaamauLoca SaWya Jaalao. paNa SaotaIcaa pa`mauKa fxayada mhNajao SaotaItaUna maaNasaalaa imaLalaolao AitairWta {tpaadna (surplus) yaa AitairWta {tpaadnaamauLoca SaWtaIpaoXaa bauÔI EaoYz Asao inaiva_vaadpaNao mhNaNao Aataa durapasta Jaalao! Asao kxa?
          tar SaotaImauLo isqar Jaalaolyaa maanavaI TaowËaMmaQyao Aataa SaotakxrI AaiNa [tar Asao gaT inamaa_Na Jaalao. Saotakx%yaanao Qaanya ipakxvaayacao AaiNa [taraMnaI tao ipakxivaNyaasa tyaalaa madta kxrayacaI, AaiNa tyaacyaa maaobadlyaata tyaacyaakxDUna Qaanya imaLvaayacao ASaI sava_saaQaarNa vyavasqaa zrlaI AsaavaI. maa~a ho AitairWta {tpaadna samaajaataIla inarinarawËa GaTkxaMnaa kxaoNatyaa pa`maaNaata vaaTUna Òayacao, tyaamaQyao Aga`k`xma kxaoNaalaa Òayacaa, ho pa`Sna samaaQaanakxarkxrItyaa saaoDivaNao maaNasaacyaa bauÔIlaa tyaavaoLolaaca kxaya paNa Aajacyaa AaQauinakx yaugaatahI saaQya Jaalaolao idsata naahI. yaasaazI bauÔIlaa SaWtaIcaI jaaoD doNyaacaI AavaSyakxtaa tyaa kxaLata jaSaI BaasalaI AsaNaar, taSaIca taI AajahI Baasata Aaho. maanavaI samaajaata bauÔIcao EaoYztva kxQaIca inaiva_vaadpaNao isaÔ Jaalaolao naahI. {laT AitairWta {tpaadnaacyaa SaWyataolaa jaIvanaavaSyak vastaUMcyaa TMcaa[_caI jaaoD idlaI kxI SaWtaIcaa Ayaaogya {payaaoga haoNyaacaI SaWyataa duNaavaU laagatao.
maaNasaanao SaotaI kxr}na AitairWta {tpaadna imaLivalao Karo, paNa tyaacavaoLI tyaacyaa laXaata Aalao AsaNaar, kxI Asao {tpanna doNaarI jamaIna mayaa_idta Asatao. tasaoca yaa SaotaIlaa laagaNaaro paaNaIhI mayaa_idta Asatao AaiNa jaimanaIcaI sauipakxtaa iTkxvaUna QarNyaasaazI jyaa gaaoYTI AavaSyakx Asataata, tyaahI mayaa_idta Asataata. AitairWta {tpaadnaabaraobarca tao imaLivaNyaasaazI AaiNa iTkxivaNyaasaazI laagaNaa%yaa saaQanaaMcaI kxmatartaa yaa gaaoYTIlaahI maanavaI samaajaaMnaa taovhapaasaUna taaoMD Òavao laagalao Aaho.
yaapaUvaI_, BaTWyaa jaIvanaata maaNasaalaa TMcaa[_ maahIta navhtaI Asao naahI. sqalaaMtar ha tyaavar {paaya haotaa. kxarNa laaokxsaMKyaocyaa maanaanao jaimanaIcao Xao~a Amaapa haotao. qaaoDIfxar iSakxar (maaNasaacyaa Annaata vaaTa saumaaro vaIsa TWkox) AaiNa fxLo, kMxdmauLo, ibayaa, vagaOro jamaivaNao ho kxaoNatyaahI pa`kxarcyaa jaimanaIvar SaWya haotao, ho maaNaUsa AnauBavaanao iSakxlaolaa haotaa. SaotaImauLo maa~a maaNaUsa jaimanaIcyaa ekxa taukxDËaSaI jaKaDlaa gaolaa AaiNa kxaozohI BaTkUna Anna imaLivaNyaacao tyaacao svaataM~ya saMpalao. AaQauinakx [itahasakxar maaNasaacyaa BaTWyaa jaIvanakxaLasa maanavaI jaIvanaatalao sauvaNa_yauga samajataata. maga ho sauvaNa_yauga, ha AtyaMta AanaMdacaa va samaaQaanaacaa kxaL, hI jaIvanaSaOlaI saaoDUna AitairWta {tpaadnaacyaa laaoBaanao maaNasaanao ekxa jaimanaIcyaa taukxDËalaa jaKaDUna Gaotalao, hI pa`gataI kxa AQaaogataI, ha maanavaI bauÔIcaa ivajaya kxa parajaya? kxarNa maanavaI samaajaataIla sava_ du:Kao, ivaYamataa, jaulauma, saMGaYa_ AaiNa ihMsaa, Atyaacaar yaaMcaa {gama isqar jaIvanaSaOlaIta idsataao. AitairWta {tpaadnaabaraobarca AitairWta laaokxsaMKyaa hI DaokoxduKaIhI taovhapaasaUnaca kxayamacaI BaoDsaavaU laagalaI maaNasaalaa!
SaotaIlaa, kxahI laoKakxaMnaI maanavaanao inasagaa_ ivar}Ô koxlaolaa paihlaa maaoza gaunha, Asao mhTlao Aaho. payaa_varNaIyadRYTËa paaihlao tar tao Karoca Aaho. SaotaIcao payaa_varNaIya svar}pa sahsaa samaajaapauZo saaMigatalao jaata naahI, AByaasak`xmaata tao samaaivaYT naahI. tyaamauLo SaotaI AaiNa SaotakxrI yaaMcyaa baabata Anaok gaOrsamaja samaajaata r}jalaolao idsataata. SaotakxrI jaovha jaimanaIcyaa taukxDËavar paIk laavataao tyaavaoLI taao Asao zrivataao kxI yaa taukxDËavar paDNaarI sava_ saUya_SaWtaI koxvaL yaaca ipakxasaazI vaaparlaI jaa[_la. [tar vanaspataIMnaa taI imaLNaar naahI. hI gaaoYT inasagaa_cyaa ivar}Ôca Aaho. inasagaa_ta ASaI gaaoYT jaovha GaDtao, taovha tyaa vanaspataIlaa AsaMKya  Sa~aU inamaa_Na haotaata, kxI jao tyaa vanaspataIcaI vaaZ raoKataata. Saotakx%yaalaahI yaa Sa~aUMnaa satata taaoMD Òavaoca laagatao. tyaamauLo SaotaIta, na BaTkxtaa, ekxaca jaagaI isqar rahUna {tpanna imaLta Asalao tarI tao SaaSvata nasatao. maaozËa pa`maaNaata, ivastaRta Xao~aavar koxlaolyaa SaotaIlaa Sa~aUhI maaozËa pa`maaNaata inamaa_Na haota Asalyaanao taI yaSasvaI zrta naahI.
SaotaInao maataIvar haoNaaro pairNaama laXaata Gaotalao tar {YNa kxiTbaMQaata SaotaI yaSasvaI haoNyaacaI SaWyataa duravatao. [qao paa{]sa maaosamaI Asalyaanao jamaIna {GaDI paDlaI kxI taI Aaola gamaavatao, kxaorDI paDlyaanao itacaI QaUpa haotao AaiNa paaNyaacyaa kxmatartaomauLo BarGaaosa {tpanna SaotaItaUna imaLNao durapasta haotao. yaa {laT samaSaItaaoYNa kxiTbaMQaata baarmaahI paa{]sa, saKaaola jamaIna, italaa drvaYaI_ ihvaawËata imaLNaarI ivaEaaMtaI yaaMmauLo SaotaIMtaUna BarGaaosa {tpanna imaLNyaacaI SaWyataa AiQak. Baarta SaotaIpa`Qaana doSa Aaho mhNajao BaartataIla pairisqataI SaotaIlaa AtyaMta AnaukUxla Aaho, Asao navho tar BaartaatalaI janataa SaotaIiSavaaya dusara QaMda kxrIta naahI hI satyaisqataI Aaho Asaa haotaao.
SaotaIcao jaOvaivaivaQataovar haoNaaro pairNaama pa`qamata: laXaata yaoNyaa[takox SaotaIcao svar}pa vyaapakx Jaalao navhtao. tarI SaotaIsaazI jaMgala taaoDUna jamaIna ijaqao imaLvaavaI laagalaI, itaqao vanya pa`aNaI - paXaI doSaaoQaDIlaa laagalyaacao laaokxaMnaI AnauBaivalao haotao. paNa yaaMi~akx SaotaIcaa {d\Bava haoNyaaAaQaI ha pa`Sna evaZa taIva` navhtaa.
SaotaImauLo sapaM$aIcao svar}pahI badlalao. Aataapaya_Mta saMpa$aI hI saaonao, r}pao, rtnao AaiNa javaahIr, daiganao AaiNa jaDavaacao kxapaD ASaa gaaoYTIta vyaWta haota Asao. ASaI saMpa$aI imaLivaNyaata svakxYTapaoXaa naSaIba AaiNa SaWtaI yaaMcaaca vaaTa jaasta Asao. tyaamauLo samaajaataIla maatabar laaokxca ASaa saMpa$aIcaa saaza kxr} Sakxta. Aata maa~a svakxYTanao SaotaItalao AitairWta {tpaadna pa`apta haotao hI jaaNaIva samaajaalaa JaalaI.  {tpanna pa`qamata: samaajaataIla dovataolaa, maMidralaa Apa_Na koxlao jaata Asaavao va itaqaUna tao maMidracyaa paujaa%yaakxDo jaata Asaavao. pauZo rajaanao Saotasaara GaoNyaacaI paÔta paDlaI AaiNa yaa {tpannaacaa zraivakx vaaTa rajasa$aokxDo jaa{] laagalaa. {rlaolaa SaoYa baajaarpaozota ivak`xIlaa Aalaa AaiNa jaIvanaavaSyakx vastaUcaa baajaarpaozota pa`qamaca pa`vaoSa Jaalaa. ho AitairWta {tpaadna kxahI kxaL saazta jaa{] Sakxta Asalyaanao tao ekxa izkxaNaahUna dusa%yaa izkxaNaI paazivaNao SaWya Jaalao AaiNa baajaarpaozocaI vyaaptaI vaaZlaI.
AitairWta {tpaadnaacao maUL jaimanaIta Asalyaanao jamaIna taabyaata GaoNyaasa, itacyaa maalakxIhWkxasa Balataoca mah$va pa`apta Jaalao. samaajaatalyaa ivaSaoYa huSaar AaiNa taakxdvaana\ laaokxaMnaI jaastaIta jaasta jaimanaIvar Aapalaa maalakxI hWk pa`sqaaipata kxrNyaata Qanyataa maanalaI. samaajarcanaa jaimanaIcyaa maalakxIBaaovataI ifxrNaarI ASaI Aistatvaata AalaI. ivastaINa_ jaimanaIvar maalakxI saaMgaNaaro sardar AaiNa tyaaMcaa Aga`NaI rajaa, pa`tyaXa jamaIna kxsaNaaro mhNajao kuxLo AaiNa yaa savaa_Mnaa AavaSyakx sauivaQaa paurivaNaaro kxaragaIr. ASaI samaajavyavasqaa mauKyata: zrlaI. yaaiSavaaya maMidro AaiNa tyaaMcao paujaarI, saonaapataI tyaaMcao saOnya ho sauÔa samaajaacao AivaBaajya GaTkx zrlao. laaokxsaMKyaa AaiNa AitairWta {tpaadna yaaMcaI saaMgaD GaalaNao AvaGaD Aaho. savaa_Mcyaa pa`aqaimakx garjaa paurivaNyaacaIhI kuxvata yaa {tpaadnaata naahI, ho {tpaadna baoBarMvaSaacao AaiNa ASaaSvata Aaho, ho sauÔa samaajaacyaa laXaata Aalao.
jaimanaIcaI saupaIkxtaa mayaa_idta Asalyaanao koxvaL jaimanaIvar kxama kxrNaa%yaaMcaI saMKyaa vaaZvaUna {tpaadna vaaZivata yaota naahI, ho laXaata Aalao. jaimanaIvar kxama kxrNaa%yaaMcaI saMKyaa vaaZivata raihlao, tar ekx ibaMdU Asaa yaotaao kxI itaqaUna pauZo pa`tyaokx navaIna kxamagaar kxmaI - kxmaI {tpaadna do{] laagataao. taovha yaa ibaMdUpailakxDo kxamagaaraMcaI saMKyaa navho tar [tar gaaoYTI vaaZivaNao yaaogya zrtao. yaa [tar gaaoYTI mhNajao jaimanaIcao Xao~afxL vaaZivaNao, Katao, SaaSvata paaNaI yaaMcaI vyavasqaa kxrNao, ikxDIpaasaUna jamaIna saMriXata kxrNao vagaOro.
inavvaL kxamagaar saMKyaa vaaZvaUna jaimanaItaUna imaLNaaro AitairWta {tpaadna vaaZivataa yaota naahI ho kxLNao hIca AaQauinakx Aqa_Saas~aacaI saur}vaata haoya. Aqaa_taca SaotaIlaa paUrkx ASaa {tpaadkx vyavasaayaaMcaI samaajaalaa garja inamaa_Na JaalaI. Asao vyavasaaya mhNajao vyaapaar, ivaSaoYata: pardoSaaMSaI vyaapaar, navyaa KaaNaI SaaoQaUna maUlyavaana QaataUMcaa paurivaza vaaZivaNao, AaiNa naaOkxanayanaaÓaro navao pa`doSa navyaa saImaa SaaoQaUna kxaZNao.
paMQaravyaa, saaoLavyaa Satakxata yauraopaata baayabala AaiNa caca_caa samaajamanaavarIla pagaDa kxmaI Jaalaa, tasaoca BaaOitakx Xao~aata jao vyaapaarI, kxaragaIraMcao saMGa haotao, tyaaMcao sava_saamanya vyaWtaIvarIla vaca_sva, inayaM~aNa kxmaI Jaalao; mhNajaoca vaOyaiWtakx huSaarI, caaOkxsa bauÔI, pa`yatna, mahtvaakxaMXaa, ivaijagaIYau vaR$aI yaaMnaa mahtva pa`apta Jaalao. yaaca saumaarasa samaud`avar saMcaar kxrNaa%yaa baaoTI baaMQaNyaacao taM~a sauQaarlao, haokxayaM~a pa`caarata Aalao AaiNa naaOkxanayana saukxr Jaalao. tyaamauLo yauraopaataIla mahtvaakxaMXaI vyaWtaIMnaI ekx~a yao{]na, kMxpanyaa sqaapana kxr}na naaOkxanayanaaÓaro navaI KaMDo SaaoQalaI, navaIna inasaga_saMpa$aIcao s~aaota maahIta kxr}na Gaotalao, AaiNa pardoSasqa vyaapaaraÓaro ga`Ikx, Arba ASaa saMskRxtaIMSaI saMbaMQa vaaZvaUna navaIna &aana Aatmasaata koxlao. inasagaa_kxDo inarawËa, caaOkxsa va Baodk dRYTInao paahNyaasa saur}vaata hao{]na inasaga_ inarIXaNaavar AaQaarIta Saas~ao {dyaasa yao{] laagalaI.
AVDma ismaqanao Aqa_Saas~a ilaihtaanaa jaao maaNaUsa tyaacyaa koxMd`sqaanaI kxilpalaa Aaho, taao yauraopaataIla badlatyaa pairisqataIcao pa`taIkx Aaho. taao {$ama iSaXaNa Gaotalaolaa Aaho. mahtvaakxaMXaI, svata:cyaa pa`yatnaaMbaÕla AatmaivaSvaasa AsaNaara Aaho, taao caair~yavaana Aaho. tyaacyaavarIla saamaaijakx jabaabadarIcaI jaaNaIva Asalaolaa Aaho. mhNajaoca taao jaovha inarinarawËa payaa_yaaMcaI tapasaNaI kxr}na AapalaI inavaD zrvaIla AaiNa maagaNaI naaoMdvaIla, taI ASaI Asaola kxI saamaaijakx ihtahI tyaamauLo saaQalao jaa[_la, tyaacaa vaOyaiWtakx svaaqa_hI saaQalaa jaa[_la. paNa tyaamauLo saava_jainakx ihtaasa baaQaa yaoNaar naahI.
Asao AsaMKya, caair~yavaana {paBaaoWtao (consumers) baajaarpaozota AapalaI maagaNaI naaoMdivataIla, tyaavaoLI tyaa {paBaaogaacao svar}pa samaajaihta saaQaNaaroca Asaola AaiNa vaOyaiWtakx svaaqa_ saaQata saaQataa samaajaihtahI saaQalao jaa[_la. baajaarpaozota ikMxmataI ASaa zrtaIla kxI jyaamauLo {paBaaoWtao AaiNa paurvazadar yaa daoGaaMcaahI fxayada hao[_la.
Aqa_Saas~aacaa {d\Bava haoNyaasa yauraopaataIla ivaiSaYT pairisqataI kxarNaIBaUta haotaI, ho yaavar}na laXaata yao[_la. sarMjaamaSaahIcaa Asta AaiNa kxarKaanadarIcaa {gama yaaMmaQalaa saMiQakxala yaata Aqa_Saas~aacaa {dya Jaalaa. Baarta - caIna yaa paUvao_kxDIla raYT^aMmaQyao pairisqataI maa~a ekxdmaca inaraLI haotaI. rajakxIya AsqaOyaa_mauLo maQyavataI_ sa$aa jarI badlataI raihlaI tarI KaoDËaMcaI vyavasqaa hI svataM~a rahU Sakxta haotaI. {$ar Baartaata vatanao AaiNa jaimanadarI yaaMcaa pagaDa jaasta haotaa AaiNa tyaacao svar}pa yauraopaIya sarMjaamaSaahIcyaa javaLpaasa paaohaocata haotao. paNa diXaNaota jaimanaIcaI maalakxI pa`aya: Saotakx%yaakxDo raihlaI AaiNa maQyavataI_ sa$aonao Saotasaara gaaoLa kxrNao ha {tpannaacaa pa`mauKa maaga_ mhNaUna svaIkxarlaa. {$arota maQyavataI_ sa$aa kxr jaimanadar, sardar - drkxdar yaaMcyaakxDUna gaaoLa kxrIta Asao AaiNa tao kxr Saotakx%yaakxDUna vasaUla kxrIta. Asao “dlaala” diXaNaota navhtao.
maugala sa$aopaUvaI_ {$arota jao mausalamaana saulataana hao{]na gaolao, tyaaMnaI ijaMkxlaolyaa pa`doSaataUna maaozËa saMKyaonao gaulaama gaaoLa koxlao. kxahI kxaL idllaIta gaulaamaaMcao baajaar haotao. yaaMpaOkxI kxahI pauZo inarinaraLI kxaOSalyao iSakxlao, kxaragaIr Jaalao AaiNa tyaaMnaI gaulaamaItaUna mauWtataa kxr}na GaotalaI. yaa kxaragaIraMcaohI yauraopapa`maaNao saMGa haotao; AaiNa ho saMGa Aapalyaa sadsyaaMcaI vata_NaUkx, tyaaMcao {Òaoga va QaMdo inayaMi~ata kxrItaAsata.
yaa iSavaaya saMpaUNa_ ihMdU samaaja ha inarinarawËa jaatIMmaQyao ivaBaagalaa gaolaa haotaa. pa`tyaokx jaataIMcao Aapalyaa sadsyaaMivaYayaI inayama haotao, rItaI haotyaa, baMQanao haotaI. kxahI jaataIMmaQyao raoTIbaoTI vyavahar haota Asao. kxahIMmaQyao taao haota nasao. ekUxNa kxaya paMQaravyaa - saaoLavyaa Satakxata jasaa vyaWtaI koMxd`Ita samaaja yauraopaata inarinarawËa raYT^aMta kxmaI - AiQakx pa`maaNaata {dyaasa Aalaa, tasaa taao caIna - Baarta yaa paaOvaa_tya doSaata {dyaasa Aalaa naahI. vyaWtaI hI Anaok samaaja baMQanaata jaKaDlaolaI raihlaI.
Aqa_Saas~aacyaa dRYTIkxaonaataUna yaakxDo paaihlao tar tyaacao fxayado-taaoTo laXaata yaotaata. Aqa_Saas~aacao ekx mahtvaacao gaRhItakx mhNajao maanavaacyaa garjaa, maagaNyaa AnaMta AsaU Sakxtaata paNa saaQanasaMpa$aI maa~a mayaa_idta Asalyaanao kxaoNatyaa garjaa paUNa_ kxrayacyaa AaiNa kxaoNatyaa naahI, ho satata maaNasaalaa zrvaavao laagatao. Aqa_Saas~aacyaa {dyaacyaa kxaLI [MglaMDmaQyao maanavaI {ÒaogaaMcao Qa`uvaIkxrNa Jaalao haotao. enaWlaaojar mauvhmaoMTmauLo jaimanaIcao lahana taukxDo AsaNaaro SaotakxrI layaalaa gaolao AaiNa SaotaIcao baajaarIkxrNa Jaalao. kxarKaanadarIcaa {dya hao{]na maalakx AaiNa majaUr Asao daona vaga_ inamaa_Na Jaalao.  saMpa$aIcao vaaTpa baDo SaotakxrI (laaVD_sa\) AaiNa tyaaMcyaa Saotaavar kxama kxrNaaro majaUr AaiNa kxarKaanadar maalakx va tyaacao majaUr yaa caar vagaa_ta mauKyata: haoNaar ho zr}na gaolao. yaa caar vagaa_MmaQyao saMpa$aIcyaa vaaTpaabaabata saMGaYa_ rahNaar ho idsata AsaUnasauÔa Aqa_Saas~aanao gaRhIta Qarlao kxI yaa caar vagaa_MmaQyao saMpa$aIcao vaaTpa savaa_Mnaa samaaQaanakxarkx vaaTola Asaoca rahIla. yaacaaca Aqa_ Asaa kxI saaQanasaMpa$aI mayaa_idta AsalaI tarI yaa caarhI vagaa_Mcyaa iKaSaata Aapalyaa inadana pa`aqaimakx garjaa paurivaNyaa[takox paOsao AsataIla AaiNa tyaaÓaro baajaarpaoz pa`qama samaajaacyaa pa`aqaimakx garjaa paurvaIla AaiNa naMtarca EaImaMtaaMcyaa garjaa paurivaNyaacyaa maagao laagaola. pa`tyaXaata maa~a sava_ saamaanyaaMcyaa iKaSaata pa`aqaimakx garjaa paurivaNyaa[takxahI paOsaa na Aalyaanao baajaarpaozota fxWta EaImaMtaaMcyaaca maagaNyaa vyaWta hao{] laagalyaa AaiNa paurivalyaa gaolyaa. ASaa pairisqataIta sava_saamaanyaaMnaa ekx tar sarkxarI madtaIvar ivasaMbaavao laagalao ikxMvaa pardoSaata sqalaaMtar tarI kxravao laagalao. paOSaacaI {palabQataa ha [qao inaNaa_yakx GaTkx zrlaa. Aqa_Saas~a tyaamauLoca paOSaavar AaQaarIta Aqa_vyavasqaa (monetory economy) gaRhIta Qartao.
Baarta - caIna saarKyaa doSaaMta maa~a Aqa_vyavasqaa paOSaaBaaovataI koxMd`IBaUta haoNyaasa ekxaoiNasaavyaa Satakacaa {$araQa_ {jaDavaa laagalaa. tyaaAaQaI yaa doSaaMta vastaUMcaI dovaaNa GaovaaNa (barter economy ) hI mahtvaacaI haotaI. maanavaI {pak`xmaaMcao Qa`uvaIkxrNa Jaalaolao navhtao. sava_saamaanya janataocaa SaotaI ha jarI mauKya {pak`xma Asalaa tarI pa`aqaimakx garjaa BaagaivaNyaasaazI inarinaraLI jaMgalao (GanadaT kxaYzvanao) JauDupaI gavataaL pa`doSa, naÒa AaiNa jalamaya BaUmaI yaaMcaa {payaaoga BarpaUr koxlaa jaata Asao. saaQanasaMpa$aIcao Asao Anaok GaTkx haotao. ivaiSaYT pa`doSaata yaaMtalaa pa`tyaokx GaTkx mayaa_idta pa`maaNaata {palabQa Asalaa tarI sava_saamaanyaaMnaa tyaaMtaUna inavaD kxrNyaasa vaava maaoza haotaa. baajaarataIla ikMxmata hI eKaaÒa vastaUcyaa mayaa_idta paurvazËavarca AvalaMbaUna navhtaI, tar mayaa_idta saaza Asalaolyaa vastaUlaa payaa_ya ikxtaI {palabQa Aahota, tyaaMcaI ga`ahkx kxaoNatyaa pa`maaNaata inavaD kxrNaar yaaMvar AvalaMbaUna AsaNaar ho {GaD Aaho. mhNajaoca [qao kxahI zraivakx gaaoYTIMcaa paurvaza kxrNaarI koMxid`BaUta baajaarpaoz ( Centralized market) fxWta naagarI Baagaata SaWya Aaho. Anya~a gaava paataLIvar, sqaainakx vastaUMcaI dovaaNaGaovaaNa kxrNaa%yaa AsaMKya baajaarpaoza {Byaa rahNao Apairhaya_ zrtao. AaiNa naomakxI ASaIca pairisqataI Baartaata iba`iTSa sa$aa pa`sqaaipata haoNyaapaUvaI_ haotaI AaiNa AajahI kxahI BaagaMata AjaUnahI iTkUxna Aaho. paOSaapaoXaa ASaa vyavasqaota jaOvaivaivaQataolaa mahtva Aaho.
garIba Ea`ImaMta, ivaSaoYata: garIbaIcao maUlyamaapana koxvaL paOSaata ASaa vyavasqaomaQyao kxrNao baraobar naahI. tar maaNasaalaa tyaacyaa pa`aqaimakx garjaa BaagaivaNyaasaazI payaa_yaI saaQanasaMpa$aI (saMsaaQanao, resources) ikxtapata {palabQa Aaho. maaNaUsa yaa saMsaaQanaaMcaa pa`tyaXaata ikxtapata {paBaaoga Gaotaao, yaa gaaoYTI maUlyamaapanaata mahtvaacyaa Aahota. jaOvaivaivaQataocao vaOpaulya Asalaolyaa Baarta - caIna saarKyaa doSaataIla Aqa_vyavasqaocao yaaogya maUlyamaapana yauraopaIya Aqa_Saas~aaÓaro haoNaar naahI. tyaalaa vaogaLoca inakxYa hvaota.
BaartaataIla pairisqataIlaa yaaogya hao[_la Asao Aqa_Saas~a AnaMta maagaNyaa AaiNa mayaa_idta saMsaaQanao yaaMvar AvalaMbaUna AsaNyaapaoXaa samaajaanao vyaWtaIvar baMQanao TakUxna tyaataUna inamaa_Na Jaalaolyaa mayaa_idta maagaNyaa AaiNa mayaa_idta paurvaza paNa jaOvaivaivaQataomauLo inarinaraLo payaa_ya paurivaNaarI saMsaaQanao yaaMvar AvalaMbaUna Asaola. [qao AsaMKya lahana baajaarpaoza AsataIla AaiNa ikMxmataI zrtaIla tyaa yaa AsaMKya baajaarpaozaMtaIla dLNavaLNa, Aavakx - jaavakx ikxtaI saulaBa Aaho, yaaMvar.
yauraopaIya Aqa_Saas~aata vyaiWtasvaataM~yaalaa mahtva Aaho. tyaacao saupairNaama Aahota, tasao duYpairNaamahI najarosa Aalao Aahota. mauKyata: vyaWtaIcaI inavaD naohmaIca yaaogya Asaola Asao naahI, taI ikxtyaokxda Avaastava (Irrational) AsaU Sakxtao, ho Qyaanaata Aalao Aaho. tyaacapa`maaNao yauraopaIya Aqa_Saas~aata kxaoNatyaa vastaMUcao {tpaadna koxlao jaatao, (Composition of production) yaalaa mahtva naahI, tyaacaI caaOkxSaI koxlaI jaata naahI. tyaamauLo vyaiWtakoMxid`ta Aqa_vyavasqaota pauYkxLda {tpaadnaacao svar}pa samaajaivaGaatakx AsaU Sakxtao, ho sauÔa kxLUna caukxlaolao Aaho. DaV nairMdr isaMga yaaMnaI daKavaUna idlao Aaho kxI baajaarpaozota {palabQa vastaUMpaOkxI 70 TWko vastaMUta ivaYaarI GaTkx Aahota (Economics & The Crisis of Ecology 1978). rVcaola kxasa_nanao SaotaImaQyao ivaYaarI kxITkxnaaSakox vaaparlyaamauLo samaajaavar kxaoNatao Bayaanakx pairNaama haotaata, ho saaÒMta daKaivalao Aaho ( Silent Spring 1962). hrmana DalaI, Aayasa_, ehrilaca yaa Aqa_vao$yaaMnaI AajacaI {tpaadnao mauKyata: Kinaja taola, kxaoLsaa yaaMvar AvalaMbaUna Asalyaanao BaaOitakxSaas~aacyaa inayamaaMnausaar ( Laws of Thermodynamics) {tpaadnao tayaar kxrNyaasaazI laagaNaara Kaca_ ha naohmaIca {tpaadnao ivakUxna imaLNaa%yaa fxayaÒapaoXaa jaasta Asataao, mhNajaoca AaQauinakx {tpaadna ho mauLata taaoTËata jaaNaaro Aaho, ho hI daKavaUna idlao Aaho. tyaamauLo yauraopaIya Aqa_Saas~aalaa {tpaadna caalaU zovaNyaasaazI kxmaItakxmaI ikMxmataIta saMsaaQanao imaLtaIla, itaqaUna taI taabyaata GaoNao, ho Apairhaya_ Aaho. tyaamauLo pa`qama vasaahtavaadaÓaro AaiNa AilakxDo jaagaitakxIkxrNaacaa paurskxar kxr}na jagaBarataUna kxccaa maala imaLivaNao Apairhaya_ banalao Aaho.
tyaamauLo yauraopaIya Aqa_Saas~aata BaaMDvalaalaa mahtva Aaho AaiNa BaaMDvala AaiNa baL yaaMcaa {payaaoga kxr}na saMsaaQanao taabyaata zovaNyaacaa pa`yatna itaqao naohmaIca koxlaa jaatao. yaa {laT BaartaIya Aqa_Saas~aata BaaMDvalaI gauMtavaNaUkx hI saMsaaQanaaMcaa djaa_ vaaZivaNyaakxDo Kaca_ hao{]na {tpaadna vaaZ ikMxvaa jaOvaivaivaQataocaI {palabQataa vaaZivalaI jaatao. ekxIkxDo {tpaadnaataIla vaaZ hI saMKyaatmakx Aaho, tar dusarIkxDo taI gauNaatmakx Aaho.
Aqa_vyavasqaa jar KarMca jaOvaivaivaQataovar AaQaarIta Asaola saMsaaQanaaMcyaa dovaaNa - GaovaaNaIlaa mahtva yao[_la. mhNajaoca taI baaT_r [kxaVnaaVmaI Asaola. ivakoMxid`ta, lahana baajaarpoaza Asao itacao AaNaKaI ekx vaOiSaYTË Asaola. paOSaalaa, BaaMDvalaalaa fxar mahtva nasaola.
saMKyaatmakx vaaZ kxaya ikMxvaa gauNaatmakx vaaZ kxaya, taI saaQaNyaasaazI taM~a&aana yaa htyaaracaa (Tool)  {payaaoga kxravaa laagaola.saMKyaatmakx vaaZ kxrNyaasaazI jao taM~a&aana AvalaMbaivalao jaatao tyaacaa paayaa BaaOitakxSaas~a, AiBayaaMi~akxI AaiNa Kinaja {jaa_ yaaMcaa Aaho. jaOvaivaivaQataovar AaQaarlaolyaa Aqa_vyavasqaota saMsaaQanaaMcaa djaa_ va saMKyaa vaaZvaayacaI Jaalyaasa BaaOitakxSaas~aabaraobar jaOvaSaas~ao, janaukxSaas~a yaaMcaa {payaaoga kxravaa laagaola, AaiNa taM~a&aanahI payaa_varNa, sajaIvaaMcao inarIXaNa vagaOrovar AaQaarIta hao[_la.
caalaU Aqa_vyavasqaa (yauraopaIya) AaiNa BaartaasaazI yaaogya AsaNaarI vyavasqaa yaaMtaIla fxrk KaalaIla taWtyaavar}na spaYT hao[_la:

caalaU (yauraopaIya) Aqa_vyavasqaa

Baartaasa yaaogya Aqa_vyavasqaa
1
AadSa_ pairisqataI gaRhIta Qartao. {da.AadSa_ saMpa$aI vaaTpa, saamaaijakx ivaYamataa naahI. vaOyaiWtakx inavaD pauYkxLSaI ekxsaarKaI
1
{paBaaoWtyaacaI vaOiSaYTËo: inavaDIcao svaataM~ya, maa~a vyaWtaI hI kxaoNatyaatarI- QaMdovaa[_kx, saamaaijakx, Aaiqa_kx, Qaaima_kx samaUhacaI sadsya. itacaI inavaD tyaa sadsyatvaavar AvalaMbaUna
2
Apairhaya_paNao saMyauWta kuxTuMbapaÔtaIpaoXaa navara -baayakxaocaIo kuxTuMbapa
ÔtaI yaaogya samajatao
2
vyaWtaIcyaa garjaa tyaacyaa {tpannaavar, tasaoca tyaacyaa samaUh sadsyatvaavar AvalaMbaUna
3
taM~a&aana AaiNa Kainaja {jaa_ AavaSyakx. paurvaza satata vaaZtaa hvaa, BaaOitakxSaas~aaMcyaa inayamaaMkxDo dula_Xa.
3
AavaD AaiNa inavaD yaaMcao svaataM~ya paNa sadsyatvaamauLo tyaavar mayaa_da.
4
samaSaItaaoYNa AaiNa {YNa kxiTbaMQaataIla vaataavarNaacyaa fxrkxakxDo dula_Xa
4
vaOyaiWtakx maalakxI maanya. paNa saMsaaQanaaMcaa pa`tyaXa vaapar AaiNa ivainayaaoga samaajaacyaa AaiNa samaUhacyaa maanyataonao
5
ekxca pa`kxarcaI jaIvanaSaOlaI jaagaitakx paataLIvar AsaavaI, Asaa pa`yatna. taM~a&aana, Kainaja {jao_caa vaapar AaiNa AitairWta vastaMUcao {tpaadna tyaasaazI AavaSyakx
5
Aaiqa_kx vyavaharacaa paayaa mhNajao jaOvaiva&aana, jaOOvaBaar AaiNa jaOvaivaivaQataa, taM~a&aana navho. saMsaaQanao va naOsaiga_kx yaM~aNaa yaaMcaa djaa_ vaRiÔMgata kxrNyaasaazI saaQyaa taM~aacaa vaapar, tyaamauLo ivatarNa yaaogya.
6
vaOyaiWtakx svaataM~ya, svaaqa_, naFyaacaa hvyaasa yaaMsa Avaastava mahtva. saaMskRxitakx AaiNa saamaaijakx baMQanaaMnaa kxmaI laoKaNao
6
{pajaIivakxa mauKyata: inasaga_ AaiNa saMsaaQanao yaaMcaI kxaLjaI GaoNao, jaOvaivaivaQataocaI raKaNa va vaRÔI kxrNao yaaMvar AvalaMbaUna. Kainaja {jao_caa maafxkx vaapar fxWta inasaga_-saMsqaaMcaI dur}staI, paunavaa_par, paunar}jjaIvana yaasaazIca.
7
tyaamauLo Aaiqa_kx vaaZ mhNajao AMtaga_ta {tpaadna satata vaaZNao, {tpannao AaiNa nafxa satata vaaZNao yaa gaaoYTI AavaSyakx
7
{pajaIivakoxcao inamaa_Na, inasaga_ va inasagaa_cyaa sauivaQaa yaaMcao paunar}jjaIvana kxr}na. {Òaoga CaoTo AaiNa ivakoxMid`ta mauKyata: pa`aqaimakx garjaa paurivaNaaro. SaotajaimanaIcaI maalakxI vaOyaiWtakx, paNa SaotaI {tpaadnaaMcao inayaaojana gaavapaataLIvar AaiNa ivainayaaoga sahkxarI saMsqaaMmaaf_xta.
8
{tpaadna AaiNa {paBaaoga yaa daonhIMmaQyao jyaa vastaU, maala AMtaBaU_ta haotaao tyaaMcaI yaaogyataa AaiNa djaa_ yaaMkxDo dula_Xa
8
AitairWta  {tpaadnaacaa Aakxar sqaainakx garjaa va sqaainakx vaapar yaaMvar AvalaMbaUna. inayaa_taIvar navho
9
vaOyaiWtakx AavaD - inavaD svaaqa_, Aaiqa_kx vaaZ AaiNa {tpannaataIla vaaZ yaasaazI AinayaMi~ata baajaarpaoz AavaSyakx
9
Kainaja {ja_ocaa {payaaoga mauKyata: samaajaacyaa garjaa BaagaivaNyaasaazI. {da. ivaÒuta inaima_taI, saava_jainakx vaahtaUkx, pa`aqaimakx garjaa BaagaivaNyaasaazI laagaNaarI Avajaaro (Tools) AaiNa pa`aqaimakx tao {cca iSaXaNaasa caalanaa kxI jao iSaXaNa laaokxaMnaa inasaga_ivaYayakx kxsabao do[_la AaiNa inasagaa_cao saKaaola &aana haoNyaasa madta kxrIla
10
inasaga_ AaiNa tyaapaasaUna maaofxta imaLNaa%yaa sauivaQaaMkxDo dula_Xa AaiNa tyaaMcaI badla sahna kxrNyaacaI Xamataa Amaayaa_idta Asaa ivaSvaasa
10
vaOyaiWtakx AavaDI - inavaDIvar AaQaarIta, koMxid`BaUta Asaa Kainaja {jao_caa vaapar TaLNao AaiNa tyaaÓaro BaaOitakxSaas~aacyaa inayamaaMcyaa kxcaaTËata na saapaDNao
11
inasaga_ mhNajaoca vanaspataI va pa`aNaIsaRYTI AaiNa inasaga_ maaofxta paurivata Asalaolyaa sauivaQaa yaaMmaQyao maaNasaalaa AnaukUxla Asao badla GaDvaUna AaNaNyaacaI taM~a&aanaacaI Xamata Amayaa_d Aaho, ho gaRhItakx
11
rajakxIya sa$aocaa vaapar laaokxSaahI maagaa_nao. sarkxarcaI BaUimakxa va kxaya- mhNajao samaajaata inarinaraLI kxsabao inamaa_Na haotaIla Asao iSaXaNa doNao, yaaogya kxayaÒanvayao samaajaataIla inarinarawËa samaUhaMcyaa kxayaa_Mvar inayaM~aNa zovaNao, {tpaadna AaiNa ivatarNa yaaMmaQaUna saazobaajaI, TMcaa[_, maWtaodarI yaa gaaoYTI tayaar haota naahIta ho paahNao AaiNa naOsaiga_kx Aapa$aIMcao inavaarNa kxrNao
12
mauWta spaQaa_, sarkxarI inayaM~aNa nasalaolaI Aqa_vyavasqaa, doSaaMtaga_ta AaiNa AaMtarraYT^Iya ivaYamataa caalaUca rhata AsalaI, tyaamauLo inasaga_ AaiNa naOsaiga_kx sauivaQaa yaaMcaa naaSa haota Asalaa AaiNa {Òaoga kuxzo {Bao kxrayacao AaiNa naaokx%yaa kxSaa inamaa_Na haoNaar yaaMtaIla saMtaulana ibaGaDta raihlao tarI sarkxarnao tyaata hstaXaopa kxr} nayao Asaa Aaga`h
12
bacata AaiNa BaaMDvala saMcaya yaa gaaoYTI vaOyaiWtakx kxsaba, baaOiÔkx Xamataa AaiNa QaDaDI yaaMvar AvalaMbaUna. gauMtavaNaUkx SaoAr baajaaraÓaro naahI tar vyaavasaaiyakx va [tar samaUhaÓaro saMcaailata AaiNa tyaavar sarkxarcao laXa. vaOyaiWtakx maalakxIKaalaI AsaNaarI paNa AjaUnapaya_Mta vaaparata na AalaolaI saMsaaQanao yaaMpaasaUna BaaDo (Rent) pa`apta haota Asaola tar tyaavar kxr AaiNa tyaapaasaUna imaLNaaro {tpanna saamaaijakx {nnataIsaazI vaaparNao.
13
samaajaacaI rcanaa AaiNa kxayao_ caalaU rahNyaasaazI BaaMDvalaaSaahI ikMxvaa saamyavaad ho daonaca payaa_ya {palabQa Aahota, gaRhIta QarNao
13
inasaga_vyavasqaocaI maUlatatvao va tyaavar QaaorNao AaQaarNao AavaSyak
14
yaa Aaga`hamauLo [tar rcanaaMcaa ivacaar AnaavaSyakx AaiNa inaiYaÔ
14
laaokxsaMKyaa vaaZ raoKaUna QarNao va ekxa ivaiSaYT mayaa_dopailakxDo vaaZ haoNaar naahI ho paahNao
15
kMxdmauLo, iSakxar yaaMpaasaUna kxarKaanadarIpaya_Mta jaI maanavaacaI {tk`xaMtaI JaalaI Aaho itacaa saKaaola ivacaar na kxrNao; ivaSaoYata: {YNa kxiTbaMQaata jyaa AsaMKya pa`kxarcyaa {pajaIivakxa, tyaataUna inamaa_Na haoNaarI saaMskRxitakx va saamaaijakx inayaM~aNao yaaMcaa fxar ivacaar na kxrNao
15
naOsaiga_kx saMsaaQanaaMcaa paunavaa_par yaaMvar Aqa_vyavasqaocaI {BaarNaI kxrNao
16
Aqa_Saas~a ho yauraopaataIla paunar}tqaana (Rennissance) AaiNa tyaataUna inamaa_Na Jaalaolaa AadSa_vaad yaaMvar AaQaarIta Asalyaanao yauraopa AmaoirkoxtaIla jaIvanaSaOlaI paurskRxta kxrNao
16
yaaMmaQyao SaotaImaQyao kxmaItakxmaI naaMgarT, {Òaoga ho kxaba_napaoXaa hayaD^aojanavar AaQaarIta, yaaMcaa paurskxar koxlaa jaataao.
17
tyaamauLo vaOyaiWtakx paataLIvarcyaa Avaastava va pauYkxLda samaajaivaGaatak garjaa, svaaqaa_caa Aitarokx AaiNa [tar samaaja, inasaga_ va naOsaiga_kx sauivaQaa yaaMnaa Gaatakx zrNaa%yaa AavaDI - inavaDI yaa kxSaa inayaMi~ata koxlyaa jaavyaa yaasaazI Aqa_Saas~a kxaoNataaca taaoDgaa saucavaU Sakxta naahI.
17
{ÒaogaaMcaI {BaarNaI paunavaa_paravar. maaoTarIMpaoXaa saayakxlaIMcao {tpaadna vaaZivaNao, pavana{jao_paasaUna yaaMi~akx {jaa_ vaapar, saaOr {jao_caa {YNataa, vaaLivaNao saarKyaa pa`ik`xyaa, garma paaNaI imaLivaNyaasaazI Asaa mayaa_idta vaapar, tasaoca sarpaNaasaazI, AaraogyaasaazI, jaOvaBaar imaLivaNyaasaazI, kxITkx, pa`aNaI, paXaI yaoNyaasaazI sqaainakx pa`jaataIMcao vaRXaaraopaNa,  AaiNa tyaadRYTInao AavaSyakx sauivaQaa paurivaNaaro vyavasaaya va QaMdo yaaMnaa {$aojana


18
Donmaak_x AaiNa Aa[salaVMD yaaMnaI yaa idSaonao jaI pa`gataI koxlaI Aaho taI AByaasaNao va sqaainak pairisqataIlaa AavaSyakx Asao tyaata badla kxr}na taSaa pa`kxarcaI jaIvanaSaOlaI svaIkxarNao
BaartaacaI BaaOgaaoilakx, naOsaiga_kx pairisqataI paahta ekx inaraLo taM~a&aana, inaraLI AiBayaaMi~akxI, inaraLI Aqa_vyavasqaa AaiNa yaa savaa_sa Anausar}na inaraLI iSaXaNapaÔtaI SaWya Aaho, ho ivaSad kxravao mhNaUna ho sava_ ilaihlao. yaa sava_ badlaacaa gaaBaa Aaho, yaaogya iSaXaNa, AgadI pa`aqaimakxpaasaUna {cca paataLIpaya_Mta. maaJyaa matao tao AaMtarSaas~aIya Asaavao. tyaamaQaUna ekx sava_MkxYa dRYTIkxaona tayaar haotaao, Asao malaa vaaTtao. yaaMmaQaUna tyaa tyaa ivaYayaataIla ta&a tayaar haoNaar naahIta, Asao naahI. paNa yaa ta&aaMnaahI [tar ivaYaya, [tar Xao~ao yaaMcao Baana Asaola. tyaataUna samaajaataIla mataBaod, saamaaijakx Aaraogya AaiNa samataa yaa savaa_McaIca AapaNa sava_jaNa vaaT pahata Asataao, naahI kxa?
Baartaasa AnaukUxla ASaa Aqa_vyavasqaocaa paayaa payaa_varNa ha Aaho, ho yaaMvar}na idsaUna yao[_la. saMpa$aIcao yaaogya ivatarNa samaajaata koxvaL payaa_varNaacaI kxasa Qarlyaanao hao{ Sakoxla. BaaMDvalaI gaMutavaNaUk hI inasaga_, inasagaa_taIla pairsaMsqaa AaiNa inasaga_ maaofxta paurivata Asalaolyaa sauivaQaa, yaa saudRZ va saXama raKaNyaasaazI mauKyata: JaalaI paaihjao.
pa`kxaSa gaaoLo